Lai Châu công bố công khai dự toán ngân sách 2020

Quyết định số 08/QĐ-CQLTT ngày 15/01/2020 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục QLTT Lai Châu

Căn cứ nghị định số 163 ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ thông tư số 61 ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 4798 ngày 31/12/2019 của Tổng cục QLTT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Cục QLTT Lai Châu công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 cụ thể như sau:

Cục QLTT Lai Châu