Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu

Ngày 10/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh). Cụ thể

1. Trưởng Ban: Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

3. Các Phó Trưởng ban

- Giám đốc Sở Tài chính.

- Giám đốc Sở Công Thương.

- Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

4. Các thành viên: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Cục trưởng Cục thuể tỉnh, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

5. Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh là Cơ quan thường trực giúp việc cho Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Cục Quản lý thị trường tỉnh sử dụng bộ máy, cán bộ, công chức của cơ quan để thực hiện các công việc liên quan của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

1.Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở địa phương.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có quy mô lớn; kiểm tra tình hình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn trọng điểm.

4. Tổng hợp tình hình, báo cáo đánh giá kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo định kỳ hoặc theo chuyên đề báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Tổ chức thực hiện các hình thức thi đua, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý các tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

* Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Trưởng Ban quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

3. Các văn bản do Trưởng Ban ký ban hành sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các văn bản do Phó Trưởng ban thường trực ký ban hành sử dụng con dấu của Cục Quản lý thị trường tỉnh.

4. Kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 759/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu; số 927/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 về việc thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu.

 Chi tiết Quyết định số 358/QĐ-UBND tại đây:

Cục QLTT Lai Châu