Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu: Chi bộ 1 sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 9/2021.

Ngày 6/10/2021, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tổ chức sinh hoạt thường kỳ đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021.

Chi bộ 1 là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Lai Châu. Chi bộ có 12 đảng viên. Chi bộ thực hiện sinh hoạt theo Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 08/10/2018 của Tỉnh uỷ Lai Châu về Hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ và công văn số 58-CV/ĐUK ngày 10/7/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ. 

Tại buổi sinh hoạt đại diện Chi bộ đã báo cáo thông tin tình hình kinh tế, xã hội trong nước, của tỉnh và Quốc tế trong tháng; triển khai các văn bản của cấp trên; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng; việc thực hiện NQ TW4-Khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách HCM; việc thực hiện nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo tinh thần NQTW 4-Khóa 12; Việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, thực hiện chức trách nêu gương của Đảng viên.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021 Chi bộ tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; chỉ đạo đảng viên, công chức thuộc các Phòng chuyên môn làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo cục triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh; thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và Đội QLTT số 1 tiếp tục thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, kiểm tra mặt hàng phân bón theo Kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Cục QLTT, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đã được Tổng cục QLTT phê duyệt; Chi bộ tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng lãng phí, phòng chống ma túy và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Qua buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã biểu dương một số đồng chí đảng viên có kết quả công tác tốt trong tháng 9/2021, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn. Kết luận buổi sinh hoạt thường kỳ, đồng chí Bí thư chi bộ tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; tiếp thu ý kiến góp ý để bổ sung hoàn thiện báo cáo; đồng thời yêu cầu toàn thể đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Nghị quyết của Chi bộ và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 

 

 

 

Phòng Thanh tra - pháp chế, Cục QLTT