Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Ngày 07/10/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 405/QĐ-QLTT sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đối với 16 tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Xem chi tiết tại đây

Cục QLTT Lai Châu