Cục Quản lý thị trường Lai Châu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 23/4 và 24/4, Đảng Bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ Đảng viên, công chức và người lao động

Hội nghị được tổ chức theo hình thức học tập tập trung tại Hội trường Cục. Bí thư Đảng bộ Cục Quản lý thị trường ông Đỗ Văn Tính nhấn mạnh, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp đảng viên, công chức và người lao động trong Cục nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, vận dụng sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các Chi bộ trực thuộc, đảng viên, công chức và người lao động trong Cục cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Tại Hội nghị, Đảng viên, công chức và người lao động đã được xem video nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “ Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

 

 

Cục QLTT Lai Châu