Cục Quản lý thị trường Lai Châu Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định số 13/QĐ-QLTT ngày 15/01/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu
Xem chi tiết tại đây
Cục QLTT Lai Châu