Cục QLTT Lai Châu: Tổ chức Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủyCục QLTT Lai Châu: Tổ chức Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy

Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơn quan và doanh nghiệp tỉnh, ngày 20/10/2021 Cục QLTT Lai Châu đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy nhằm giúp các Chi bộ, UBKT Đảng ủy, đảng viên nắm vững các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; đảm bảo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, Chi bộ và các cấp chính quyền và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị đồng chí Đinh Văn Thành - Báo cáo viên đã triển khai, quán triệt các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/8/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 26/7/2021 về một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 06/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Qua học tập đã giúp cho đảng viên, công chức và người lao động Cục QLTT Lai Châu nắm vững những nội dung cơ bản của các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Kết thúc hội nghị đồng chí Đỗ Văn Tính - Bí thư Đảng bộ chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến 100% đảng viên, công chức và người lao động đảm bảo nghiêm túc thiết thực, hiệu quả.

Cục QLTT Lai Châu