Cục QLTT Lai Châu: Đội Quản lý thị trường số 3 tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng QLTT

Triển khai tuyên truyền phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng QLTT

Ngày 26/10, Đội QLTT số 3 tổ chức tuyên truyền phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng QLTT, tham dự có toàn thể công chức Đội QLTT số 3.

Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng QLTT được Tổng Cục QLTT ban hành nhằm mục đích định hướng cho công chức, người lao động các chuẩn mực đạo đức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ với tổ chức, cá nhân, trong quan hệ xã hội; hướng xây dựng lực lượng Quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng; là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách nhiệm khi công chức, người lao động vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, người lao động. Bộ Quy tắc ứng xử quy định chi tiết và cụ thể các điều khoản về Tinh thần và thái độ làm việc; Trang phục, tác phong làm việc; Giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội; Cách thức ứng xử của người công chức; Cách thức ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ; Quy định chi tiết các việc công chức QLTT không được làm trong thực hiện các biện pháp nghiệp vụ QLTT.

Sau khi nghe quán triệt nội dung Bộ Quy tắc Ứng xử, tất cả công chức Đội QLTT số 3 đã nhận thức được giá trị của Bộ Quy tắc, ý thức được trách nhiệm của bản thân mỗi người công chức trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc Ứng xử của ngành.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, thực hiện đầy đủ hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử; Đội QLTT số 3 đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác họat động công vụ và đạo đức nghề nghiệp đối với công chức QLTT theo hướng nâng cao nhận thức, trách nhiệm rèn luyện đạo đức tác phong, bản lĩnh của công chức QLTT phù hợp với tình hình và nhiệm vụ được giao.                                                                               

                                                                    

Phạm Hậu - Đội QLTT số 3