chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Quyết Thắng - TP Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.591

Fax: 02313.790.616

Email: tchc.qltt.laichau@gmail.com

Website: http://laichau.dms.gov.vn/