STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Cục Quản lý thị trường Lai Châu Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
2021 Quyết định số 13/QĐ-QLTT 15/01/2021
2
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châucông bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
2020 Quyết định số 08/QĐ-QLTT 15/01/2020